Popular Posts

Tuesday, July 2, 2013

गीत - छुटे पछि थाहा हुन्छ


d]/f] dfof nfUb}g /] 5'6] kl5 yfxf x'G5
a]bgfn] ltdLnfO{ g} n'6] kl5 yfxf x'G5

gvf]h]sf] x}g d}n] ;D´fpg w]/} w]/}
kfgL dfly cf]efgf] eO{, ulNt b]Vof} ;w}F d]/}
kv{ ltDnfO{ cl;gfn] r'6] kl5 yfxf x'G5
d]/f] dfof nfUb}g /] 5'6] kl5 yfxf x'G5

 
yfSg' yfs] k|of; d]/f ltd|} v'zL u/ ca
5f]8L hfg] lg:7"/Lsf] s] g} 5 / e/ ca
a]xf];Ld} aa{/fof} p7] kl5 yfxf x'G5
d]/f] dfof nfUb}g /] 5'6] kl5 yfxf x'G5
तिर्सनाका छालहरु

उमा सुवेदी